O projektu

 

SPLOŠNO

 

LEGA OBJEKTA

Večstanovanjski objekt bo izveden na parceli 1693/12 k.o. 2682 Brdo. Celotno območje obsega 3.438 m2, vendar en del območja ni namenjen gradnji, temveč spada med površine cest. V naravi je območje gradnje v naklonu in sicer se od juga proti severu počasi spušča, nakar se na samem severu strmo spusti v dolino proti cesti Pot za Brdom.

 

ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

Objekt je tlorisno razgiban in nepravilne oblike in sestavljen iz dveh lamel, ki je povezan z nižjim sredinskim delom. Izven osnovnega gabarita bodo dodatno segali izzidki, balkoni in terase. Etažnost celotnega objekta bo 2K+P+1+T, s tem da bo prva klet delno vkopana, druga pa povsem vkopana in je predvidena zgolj na severnem delu objekta. Na južnem, jugozahodnem in delno jugovzhodnem delu bo klet vkopana, drugod bo pa le delno vkopana in bo na severnem delu odprta in omogočala naravno prezračevanje parkirne površine. Večstanovanjski objekt je predviden kot en objekt, ki bo navzven deloval kot zasnova dveh povezanih lamel in bo vseboval 30 stanovanjskih enot. Stanovanjski oziroma bivanjski del bo prisoten v vseh etažah objekta, vključno v pol vkopani kleti, saj bo le-ta na samem severu objekta zaradi specifike terena že povsem izven vkopanega dela. Vsa stanovanja imajo poleg notranjih prostorov predvidene tudi zunanje prostore, bodisi v obliki balkonov, teras ali zunanjih vrtov. Nekateri zunanji prostori imajo nad seboj predvidene pergole. Stanovanja, ki mejijo na raščen teren, oziroma imajo zunanjo lego nad garažno površino ali na raščenem terenu, imajo predvidene zunanje vrtove, ki bodo tlakovani ali zatravljeni. Stanovanja v pritličju proti zahodu ter vse ostale višje ležeče stanovanjske površine imajo zunanje odkrite balkone ter terase. Zunanji prostori, ki ne bodo na terenu bodo ograjeni s kovinsko ograjo in s cvetličnimi lonci, ki bodo zastirali poglede.

 

PROMETNA UREDITEV

Uvoz v objekt je predviden iz Brdnikove ulice. Iz ceste se bo do garažne etaže dostopalo preko manjše klančine. Uvoz in izvoz v garažo je predviden na istem mestu. Promet izven garaže in v garaži je predviden kot dvosmerni. Pred uvozom v garažo so predvidena parkirana mesta za obiskovalce. Glavna vhoda v objekt bosta dva in sicer v pritlični etaži. Oba bosta povezana z notranjim tlakovanim atrijem. V objekt se bo lahko dostopalo tudi iz kletne etaže.

 

 

 

 

PROGRAMSKA ZASNOVA

 

ETAŽA POD TERENOM

V drugi kletni etaži, ki je povsem vkopana so predvidene kletne površine, kot so tehnični in kletni prostori ter shrambe stanovanj in niso namenjene bivanju. V drugi kleti lamele B so predvidene tudi shrambe stanovanjskih enot iz lamele A in so dostopne preko prve kletne etaže.

 

ETAŽA V VKOPANEM TERENU

Prva kletna etaža je zgolj delno vkopana in sicer je na južnem delu povsem vkopana, medtem ko je na severnem delu povsem odprta. V tej etaži so predvidena lastniška in skupna parkirna mesta skupaj z uvozom v garažo. Predvidenih je 53 lastniških parkirnih mest in 2 skupni parkirni mesti za avtomobile, poleg tega sta predvideni 2 lastniški parkirni mesti za enosledna vozila. Poleg parkirnih mest za avtomobile so v tej etaži predvideni tudi prostori za shranjevanje koles, tehnični prostori strojnih in elektro instalacij ter drugi tehnični in shranjevalni prostori. Na skrajnem severnem delu, kjer kletna vkopana etaža nalega na terenu in je povsem odprta, je predvidena ena stanovanjska enota s pripadajočimi zunanjimi površinami.  

 

ETAŽE NAD TERENOM

V etažah so zasnovane stanovanjske površine s pripadajočimi tehničnimi deli in skupnimi prostori.

 

ZUNANJE POVRŠINE

Na nivoju pritličja bodo določenim stanovanjem pripadali zunanji vrtovi oziroma atriji, ki bodo ograjeni s panelno mrežno ograjo v kombinaciji s polno kovinsko ograjo. Atrijske površine bodo glede na pozicijo zatravljene, oziroma tlakovane z zunanjo keramiko. Na nivoju prve kleti so ob uvozu v garažo predvidena zunanja parkirna mesta za avtomobile in enosledno vozilo. Vse povozne površine bodo asfaltirane. V pritlični etaži je predviden zunanji skupen park iz katerega bo možno dostopati v objekt preko dveh ločenih vhodov. Ob Brdnikovi cesti bo urejen zunanji ekološki otok za zbiranje odpadkov. Na južni strani parcele bo urejena pot v naklonu do prve kletne etaže, po kateri se bo dostopalo do kolesarnice in do otroških in parkovnih površina na zahodni strani objekta. Vse pohodne zunanje površine bodo tlakovane. Na preostalih površinah je predvidena zasaditev trave, grmičevja in dreves.

 

 

 

KONSTRUKCIJA

Nosilno konstrukcijo stavbe predstavljajo AB stene, plošče, stebri in nosilci. Povezava le-teh v smiselno celoto daje konstrukciji ustrezno varnost in zanesljivost ter zadostno nosilnost tako v mejnem stanju nosilnosti kot v mejnem stanju uporabnosti. Statični sistem predstavlja kombinacijo stenaste in delno v kleti okvirne konstrukcije. Objekt je projektiran potresno varno in v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi.

 

VERTIKALNA KONSTRUKCIJA

Vertikalno nosilnost in povezavo med posameznimi etažami predstavljajo AB stene debeline od 20 do 30 cm, v prvi kleti v garažnem delu pa tudi AB stebri, ki so razvrščeni v rastru od 5,4 do 8,3 m. Na vsaki strani objekta je v notranjosti predvideno močno AB jedro okoli dvigalnega in stopniščnega jaška, ki poteka od kote temeljev do terase. Vse obodne stene kleti bodo narejene po principu bele kadi.

 

HORIZONTALNA KONSTRUKCIJA

Vse kletne plošče so predvidene v izvedbi bele kadi. Medetažne plošče se bodo izvedle iz armiranega betona in imajo predvideno debelino med 22 in 30 cm. V plošče se bo položila vzdolžna armatura na način, da bodo le-te nosilne v obeh smereh in bodo tako skrbele za varen prenos obtežbe na vertikalne elemente. Na posameznih mestih plošče podpirajo tudi nosilci. Predvidena debelina strešne plošče je 22 cm.

 

TEMELJI

Globoko temeljenje novega objekta se izvede zaradi neustrezne stabilnosti tal. Objekt bo izveden na uvrtanih AB pilotih, ki bodo dolgi med 8 in 11 m in premera 80 – 100 cm. Piloti bodo med seboj povezani z betonskimi gredami.

 

 

PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA

Objekt se bo za potrebe sanitarne pitne vode priključeval na javni vodovod. V ta namen bo izveden nov vodovodni priključek. Izvedena bosta ločena meteorna kanalizacija na vzhodnem delu pri uvozu in fekalna kanalizacija na severnem delu. Lokaciji obeh priključkov sta na zemlji investitorja. Na južnem delu je predviden tudi zadrževalnik meteornih vod iz objekta. Za ogrevanje objekta in pripravo tople sanitarne vode bo objekt priključen na plinovodno omrežje. Priključek bo izveden na zemlji investitorja. Objekt bo priklopljen na elektro energetsko omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Mesto priključitve za obe omrežji je predvideno na zemlji investitorja. Vsi priključki bodo izvedeni na novo. Gradbena parcela ima direkten dostop do javne ceste.

 

ZBIRANJE ODPADKOV

Ekološki otok za zbiranje odpadkov je predviden med objektom in cesto na JV delu objekta. Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov, za kar bodo zagotovljeni ločeni zabojniki za papir, embalažo, steklo, biološke odpadke ter preostale odpadke. Ekološki otok bo pokrit in ne bo ograjen.

 

DVIGALA

V objektu sta v jedrih predvideni dve dvigali in sicer v vsaki lameli eno. Lamela A bo imela bo imela povezavo od prve kletne etaže do terasne etaže, medtem ko bo dvigalo v lameli B imelo povezavo od druge kletne etaže do terasne etaže.

 

 

TEHNIČNE LASTNOSTI STANOVANJ IN SKUPNIH DELOV

Stanovanja namenjena končnim kupcem bodo v veliki večini izdelana na ključ. Določena stanovanja se bodo končnim kupcem prodala v 3. podaljšani gradbeni fazi.

 

FASADA

Fasada je zasnovana v kombinaciji dveh različnih barv in tehnik izvedbe finalnega sloja kontaktne fasade. Čelna fasada bo izvedena v zelo zaglajenem tankoslojnem ometu svetlo sive barve in v imitaciji vidnega betona. Stranska fasada bo temnejše sive barve v izvedbi reliefnega vertikalnega ometa. Določeni segmenti fasade in sicer nad okenskimi odprtinami in pod njimi bodo kontrastno obloženi s tanko klinker opeko temno sive barve. Predvidena toplotna izolacija je ekspandiran polistiren (EPS). Na mestih, kjer je predviden strelovod in na horizontalnih ločitvah med etažami je predvidena požarno odporna kamena volna za preprečevanje širjenje požara. Ob stikih s tlemi je predviden pas cokla iz ekstrudiranega polistirena (XPS). Fasada kleti, ki gleda ven iz terena na zahodnem delu bo v betonu, ki bo imel zbrušene neravnine. Vmesne prostore med betonskimi stebri bo zapolnila kovinska mreža v temno sivi barvi. Kolesarnica bo prav tako imela kovinske panele s polnili iz ekspandirane pločevine v temno sivi barvi.

 

STREHA

Objekt bo imel tri ravne zelene strehe. Vsaka lamela bo imela svojo ravno streho, prav tako bo zelena streha izvedena v vmesnem nižjem delu. Naklon bo minimalen, zaključni sloj bi izveden v obliki zelene strehe z ekstenzivnim rastjem. Toplotna izolacija pod streho bo v izvedbi PIR izolacije in naklonskih plošč iz EPS ali XPS. Zaključki strehe bodo oblečeni v barvano pločevino in kamene police v temno sivi barvi. Vmesna streha v nižjem sredinskem delu bo v predelu lastniških terasnih površin tlakovana z lesom in keramiko.

 

OGRAJE

Vsi balkoni in terase bodo ograjeni s kovinsko prašno barvano ograjo z vertikalnimi palicami, ki se bodo ponavljale v različnem ritmu. Balkoni in terase bodo imeli na enem robu visok fiksen cvetlični lonec iz pločevine v temno sivi barvi. V cvetličnih koritih bo zasajeno enotno rastje. Zunanji vrtovi / atriji bodo navzven ločeni s panelno ograjo v sivih odtenkih z morebitno vmesno ozelenitvijo v modularnih koritih. Direktne medsosedske ograje bodo polne in izvedene iz krivljene pločevine. Notranje stopniščne ograje bodo kovinske z držalom za roke.

 

OKNA

Okna in balkonska vrata na objektu bodo izvedena v kombinaciji PVC in ALU okvirjev s troslojno zasteklitvijo, ki bodo upoštevala zahteve s strani izdelovalca študije hrupa. Stanovanja v etažah od kleti do vključno prvega nadstropja bodo imela okna v izvedbi PVC, medtem ko bodo terasna stanovanja imela okvirje iz ALU profilov. Vsa okna bodo v temno sivih barvnih odtenkih. Okna z izhodom na terase in balkone bodo segala do tlaka in omogočala prehod navzven, medtem ko bodo imela preostala okna parapete v višini 40cm. Zaradi preprečitve padcev v globino bodo okna, ki imajo parapete razdeljena na ločen spodnji fiksni del do višine 100cm merjeno od tal navzgor in zgornji krilni del. Spodnji del bo imel varnostno lepljeno steklo. Opcijsko se bodo na okna lahko pritrdili tudi rolo ali plise komarniki. Vse okenske površine se bodo senčile s senčili v odtenkih fasade na elektro pogon. Zunanje police bodo izvedene iz aluminijaste pločevine.

 

VRATA

Zunanja vhodna vrata v blok so predvidena kot ALU krilna vrata z obsvetlobo v enaki oziroma podobni barvi kot bodo izvedena okna. Vrata bodo dostopna preko kontrole dostopa. Preostala skupna notranja vrata bodo prav tako kovinska in ponekod protipožarna. Notranja vrata v stanovanja bodo protivlomna in protipožarna z visoko vrednostjo zvočne izolativnosti. Notranja vrata v stanovanjih bodo lesena bela, vrata v shrambe pa kovinska. Za dostop do garažnih prostorov so predvidena dvižna garažna vrata, ki bodo hkrati omogočala naravno prezračevanje garaže.

 

TLAKI

Finalni tlak v stanovanjih bo gotov lakiran parket v kombinaciji z belimi stenskimi letvami. V mokrih prostorih bo položena keramika dimenzij 60x60cm, medtem ko bo v skupnih prostorih keramika manjših dimenzij. Kletni deli in tehnični prostori bodo imeli betonske tlake premazane s protiprašnim premazom ali epoksi tlakom. Povozna površina s parkirišči in kolesarnica bosta imeli betonsko ploščo globinsko impregnirano z Ashford formulo. Tlaki zunanjih prostorov bodo tlakovani v kombinaciji granitogresa in lesenega tlaka.

 

STENE IN STROPI

Večina notranjih predelnih sten v stanovanjih bo izvedena v mavčno-kartonski izvedbi v skupni debelini 15cm oziroma debelejše, kjer se bodo v stenah izvedle instalacije. Ostale stene bodo bodisi nosilne armiranobetonske ali opečne. Vse stene, ki ločujejo dve stanovanjski enoti bodo iz obeh strani obložene s protihrupno izolacijo in mavčno-kartonsko oblogo. Na terasni etaži so določene opečne stene narejene z možnostjo, da se po dve stanovanjski enoti združita v eno. V kleti bodo shrambe med seboj ločene s siporeks zidaki. Stropi v stanovanjih bodo betonski ter v določenih predelih, kjer se nad stanovanji formirajo terase še dodatno toplotno izolirani ter obdelani s spuščenim stropom. V garaži bo strop dodatno toplotno in zvočno izoliran s protipožarnimi ploščami.

 

SANITARNI PROSTORI

Kopalnice in utility-ji bodo imeli talno oblogo iz keramike. Kopalnice bodo imele tudi stene obložene s keramiko, medtem ko bodo imeli utility-ji keramične talne zaključke. Sanitarni elementi bodo iz bele svetleče keramike, pipe bodo iz nerjavnega jekla. Wc splakovalniki bodo v podometni izvedbi. V predelih tušev bo izvedena fiksna steklena tuš stena.
 

 

STROJNE INSTALACIJE

 

ENERGENTI OBJEKTA

Objekt bo priključen na razpoložljive komunalne vode in energente:

- Priključek na zemeljski plin

- Priključek na pitno vodo

- Priključek na kanalizacijsko omrežje

 

OGREVANJE

Za ogrevanje objekta ter pretočno pripravo sanitarne tople vode je v kleti predvidena kotlovnica z dvema, v kaskado vezana stenska plinska kondenzacijska grelnika skupne nazivne moči 200 kW. V sklopu kotlovnice je predviden konstanten razvod tople vode temperature 70/50°C skozi celo leto (temperatura ogrevne vode ni vremensko vodena), do stanovanj v katerih so predvidene stanovanjske toplotne postaje v katerih se pripravlja topla voda za talno ogrevanje stanovanj (temperaturni režim 35°C variabilno, odvisno od zunanje temperature) ter pretočna priprava tople sanitarne vode preko toplotnega izmenjevalca vgrajenega v sklopu stanovanjske toplotne postaje. V stanovanjih je v vseh prostorih predvideno talno ogrevanje. Za vsako stanovanjsko enoto je predvideno odčitavanje porabe toplote in porabe hladne vode v sklopu stanovanjske toplotne postaje. V vseh kopalnicah so poleg talnega ogrevanja predvideni tudi cevni kopalniški radiatorji.

 

HLAJENJE

Za posamezno stanovanje je predvidena predpriprava za samostojni sistem hlajenja. Večinoma so predvidene mono split sistemske enote stenske izvedbe, v vsakem bivalnem prostoru posameznega stanovanja. V terasnih stanovanjih se predvidijo multi split enote v bivalnem in spalnem delu stanovanja. Zunanje enote mono in multi split sistemov za stanovanja v kleti in pritličju so predvidene v garaži. Zunanje enote za ostala stanovanja so predvidena na strehi objekta.

 

PREZRAČEVANJE

Stanovanja se bodo prezračevala preko lokalnih odvodnih ventilatorjev v kopalnicah ter dovodnih odprtinah v okenskih okvirjih. Predviden je element za dovod svežega zraka v prostore z avtomatsko mehansko regulacijo količine zraka v odvisnosti od relativne vlage, za montažo v okenski okvir. Element je izdelan iz umetne mase vključno z dušilnim elementom na notranji strani. Za prezračevanje vseh prostorov v stanovanjih v terasah je predvidena prezračevalna naprava z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). V kuhinjah bo pripravljen odvod zraka za nape. Za shrambe je predvideno prezračevanje s prezračevalno enoto z izkoriščanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Garaža se bo prezračevala naravno.

 

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Za objekt sta predvidena dva ločena vodovodna priključka na obstoječi javni vodovod NL DN 100. Predvidena je notranja hidrantna mreža. Za vsako stanovanje posebej je predvidena stanovanjska toplotna podpostaja. V stanovanjski toplotni podpostaji je predvidena pretočna priprava tople sanitarne vode. V sklopu toplotne podpostaje je predviden odštevalni vodomer DN 15. Razvodi hladne vode potekajo od vstopa vodovoda v objekt preko filtra v prostoru čistil ter pod stropom kleti do posameznih dvižnih vodov.

 

 

ELEKTRO INSTALACIJE

 

SPLOŠNO

Dovod električne energije je predviden preko novega dovodnega zemeljskega kabla iz pripadajoče transformatorske postaje TP0166. Priključno merilna omara za merjenje porabe električne energije za stanovanja in skupno rabo je predvidena v prvi kleti objekta. Predvidena moč stanovanj je 13kW, 1x3x20A. Notranja instalacija bo izvedena v modularni izvedbi.

 

RAZSVETLJAVA SKUPNIH DELOV

Razsvetljava skupnih prostorov vključuje splošno in varnostno osvetlitev vseh stopnišč, garažnega prostora, skupnih tehničnih prostorov in zunanje ureditve. Svetilke so predvidene v LED tehnologiji. Prižiganje je v večini izvedeno preko senzorjev gibanja ali senzorjev svetlobe. V tehničnih prostorih bo prižiganje izvedeno preko lokalnih stikal.

 

RAZSVETLJAVA STANOVANJ

Splošna razsvetljava zagotavlja ustrezne vidne pogoje v prostorih glede na vrsto opravila. Predvidene svetilke in nivoji osvetljenosti ustrezajo namenom posameznih prostorov. Vklop svetilk je predviden lokalno s stikali nameščenimi pri vratih, za pomožne prostore z IR senzorji za vklop svetil. V stanovanjskih enotah svetilke niso del stanovanja, razen v atrijih, balkonih in terasah. V shrambi bo svetilka že zmontirana.

 

TELEKOMUNIKACIJE

Glavna komunikacijska omara bo vgrajena v prvi kleti objekta. V komunikacijski omari je predviden prostor za vgradnjo aktivne in pasivne opreme posameznega kabelskega operaterja. Zaključek optičnega kabla v komunikacijski omari stanovanja pa se bo zaključil v zaključni optični dozi.

 

PAMETNA INSTALACIJA

V stanovanjih bo izvedena pametna instalacija za regulacijo ogrevanja. Kot doplačilo bo možno obstoječ sistem nadgraditi, s katerim bi se lahko upravljala še razsvetljava in senčila.

 

VIDEO DOMOFONSKA INSTALACIJA

Pred vsakim vhodom v objekt je predvidena vgradnja zunanje domofonske enote s čitalcem kartic. Na vhodnih vratih v objekt se izvede električna ključavnica, katera se krmili s pritiskom tipke na notranji enoti za odpiranje vhodnih vrat. V vsakem stanovanju je predvidena notranja video domofonska enota, katera bo omogočala prenos slike, zvočno komunikacijo z zunanjo enoto in krmiljenje ključavnice na vhodnih vratih v objekt. Kontrola pristopa bo izvedena na obeh glavnih vhodih in obeh pomožnih vhodih v prvi kleti. Kontrola pristopa za vstop v garažo je predvidena na rolo vratih garaže. Odpiranje garažnih vrat je predvideno z daljinskimi upravljalci. Pred glavnimi vhodnimi vrati in dostopom v garažo je predvidena predpriprava za videokamero.

 

*Investitor si pridržuje pravico do sprememb.

*Vris opreme prostorov je informativen.

*Cena stanovanj ne vključuje priklopa na elektro omrežje,

stroškov priklopa telekomunikacij in drugih priklopnin.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Stoja Trade d.o.o.